ZMLUVA O PRENÁJME HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Článok 1

Zmluvné strany

Prenajímateľ: PRO CYCLING, s.r.o.,

Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Norbert Kirschner

IČO: 44556063

IČ DPH: SK 2022761543

A

Nájomca (objednávateľ):

Meno a priezvisko: ……………………………….

Adresa: ……………………………………………….

Doklad totožnosti: …………………………………

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prenájom hnuteľného majetku objednávateľovi vyšpecifikovaného v bode 2

2. Prenajatý hnuteľný majetok:

Produkt: ………………………………..

Zaplatená záloha: ……………………………………. €

Článok 3

Doba nájmu

Nájom sa uzatvára na dobu určitú od …………………. do ………………………

Článok 4

Úhrada za nájom

1. Nájomné za prenájom hnuteľného majetku je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške …………….

2. Úhrada nájomného, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise zmluvy.

Článok 5

Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi vybavenie na vopred dohodnutom mieste a v čase určenom v zmluve.

2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave. Bez poškodenia brániacemu užívaniu predmetu nájmu.

Článok 6

Práva a povinnosti nájomcu:

1. Nájomca je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie je nutné chrániť pred poškodením teplom (napr. oheň).

2. Vybavenie môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.

3. Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať vybavenie je nájomca povinný ho vrátiť do miesta určeného v Zmluve, inak do miesta, kde vybavenie prevzal.

4. Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym užívaním nebo z iných príčin zavinených či spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške nájomca.

5. Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

6. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení požičaných predmetov.

7. V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté vybavenie a uhradiť s tým spojené náklady.

8. V prípade nedodržania dojednanej doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s vrátením vybavenia do dojednaného miesta. Za nevrátenie vybavenia podľa podmienok Zmluvy sa dojednáva medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania a to až do doby jeho vrátenia.

9. Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.

Článok 7

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške Maloobchodnej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobeného nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení požičaných predmetov.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov právnych predpisov.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú stranu po jednom vyhotovení.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o nájme hnuteľného majetku prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak toho ju vo vlastnom mene podpísali.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave …………………….

———————————      ———————————–

Prenajímateľ                            Nájomca

Predmet prenájmu vrátený

 dňa ………………………….. prevzal …………………………….. (za PRO CYCLING)

Vrátenú zálohu ………………………. € prevzal ……………………………(nájomca)