Zásady ochrany osobných údajov na webstránke PROCYCLINGRENTAL.COM a presmerovania PROCYCLINGRENTAL.SK

Vlastníkom stránok www.procyclingrental.com je spoločnosť PRO CYCLING, s. r. o., so sídlom Medveďovej 1/A, Bratislava 851 04, IČO: 44556063 (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „správca“), ktorá spracováva osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

– meno, priezvisko

– e-mailovú adresu

– telefónne číslo

– adresu/sídlo

– číslo občianskeho preukazu

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre tvorbu zmlúv o zapožičaní a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a prenajímateľom dôjde k uzavretiu zmluvy o zapožičaní. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Prenajímateľ spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Prenajímateľ umožňuje potenciálnym klientom odber informácii o novinkách bez toho, aby sa registrovali pre zápožičku alebo akékoľvek iné služby. Dotknutá osoba sa môže prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého bude vlastník webových stránok výlučne na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby informovať o ponuke svojich tovarov, služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach všetkých subjektov, ktorých je vlastníkom.

Osobné údaje nebudú nikdy vedome poskytnuté tretím stranám.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služba a aplikácie spracovateľov:

• MailChimp

• Facebook

• Google

S našimi partnermi, ktorí majú prístup k OÚ uzatvárame spracovateľskú zmluvu, kde sa zaväzujú k ochrane OÚ z našej databázy.

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Ako prevádzkovateľ sa zaväzujeme, že pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese obchod@procycling.sk.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky PROCYCLINGRENTAL.COM a presmerovania PROCYCLINGRENTAL.SK, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

– merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

– základné funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

– zrušiť kedykoľvek zasielanie infomačných emailov

– vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

– požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

– požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

– podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.